Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm việc với Công ty Limes Renewable Srl