Thường trực Tỉnh ủy thăm các mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Ia H’Drai