Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Tỉnh ủy họp trực tuyến với các địa phương