Khai mạc Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026