Tháo gỡ khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách tại vùng ĐBDTTS và miền núi