Điều chỉnh một số hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh