Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy