UBND huyện Tu Mơ Rông phê duyệt danh sách học sinh được hưởng các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ